close

 • Polsce – służyć, Europę – tworzyć, Świat – rozumieć

   

 • INFORMACJE KONSULARNE

 • Budynek Wydziału Konsularnego w Sztokholmie

   

   

  Wydział Konsularny Ambasady Polskiej w Sztokholmie

   

  Prästgårdsgatan 5

  172 32 Sundbyberg

   

  tel. 0046 (0)8 - 50 57 50 60

   

  DNI I GODZINY PRZYJĘĆ:
  poniedziałek, środa, czwartek, i piątek: godz. 9.00-13.30
  wtorek: godz. 12.00-17.00

   

  Urząd jest nieczynny w soboty i niedziele oraz

  we wszystkie dni ustawowo wolne od pracy w Polsce i na terenie Szwecji.

   

  Wydział Konsularny Ambasady RP w Sztokholmie

  obejmuje swoją kompetencją terytorium Królestwa Szwecji.

   

   

   

   

   


   

  Grzegorz Jagielski - I sekretarz - kierownik Wydziału Konsularnego

   

  Alicja Jakubiak - II sekretarz - wicekonsul

   

  Magdalena Majda - II sekretarz - wicekonsul

   


   

   
  ADRES E-MAIL:
   

   

  UMAWIANIE WIZYT W URZĘDZIE

  w sprawach paszportowych, obywatelskich, prawnych oraz wizowych

   

  http://www.e-konsulat.gov.pl/

   


   

   

  INFORMACJA TELEFONICZNA:
  poniedziałek, środa, czwartek, i piątek: godz. 14.30-15.30
  wtorek: godz. 10.30-11.30
  Tel 0046 (0)8 - 50 57 50 60 • Fax 0046 (0)8 - 50 57 50 74
   
   
  Tel sprawy prawne i pomoc konsularna: 0046 (0)8 - 50 57 50 63
   
  Tel sprawy obywatelskie: 0046 (0)8 - 50 57 50 65
   
  Tel sprawy paszportowe: 0046 (0)8 - 50 57 50 66
   

   

  UWAGA: Informujemy, że z dniem 1 listopada 2015 r. weszła w życie ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. Prawo Konsularne (Dz.U. z 2015 r. poz. 1274): http://dziennikustaw.gov.pl/du/2015/1274 , która wprowadza między innymi tryb postępowania przed konsulem.

   

  Istotną zmianą jest, iż wnioski o wszczęcie postępowania, zgodnie z art. 74 ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. Prawo Konsularne (Dz.U. z 2015 r. poz. 1274), składa się ustnie lub pisemnie. Oznacza to, że wnioski składa się osobiście w urzędzie lub pocztą. We wniosku zamieszcza się (art. 75 ustawy):  żądanie, imię i nazwisko strony, jej podpis oraz adres zamieszkania.

  Jeżeli wniosek nie czyni zadość powyższym wymaganiom, pozostawia się go bez rozpoznania.

   

  Wniosek, zgodnie z art. 75 ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. Prawo Konsularne (Dz.U. z 2015 r. poz. 1274), może być  wniesiony w formie dokumentu elektronicznego  za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej (ESP), jeśli opatrzony jest podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP lub bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.  Zgodnie z art. 52 ust. 2 ustawy korespondencję z konsulem można prowadzić za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej, jeżeli została udostępniona.

   

  Korespondencja kierowana aktualnie na skrzynki poczty elektronicznej urzędów konsularnych nie jest kierowana za pomocą ESP, a co za tym idzie, wymiana korespondencji tą drogą może służyć jedynie przekazywaniu informacji, a nie kierowaniu wniosków przez interesantów i załatwianiu spraw przez konsula.

   

  Brak udostępnienia ESP determinuje także, iż w urzędach nie korzystających z tego rozwiązania, nie będą również miały zastosowania przepisy regulujące składanie wniosków o wszczęcie postępowania za jej pomocą (art. 75 ust. 2 ustawy). Nie będzie miało również miejsca doręczanie dokumentów za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w tym przy użyciu systemu teleinformatycznego służącego do obsługi doręczeń (art. 68 ustawy).

   

  Zapytania kierowane zwykłą pocztą elektroniczną powinny również zawierać imię lub imiona, nazwisko oraz adres zamieszkania autora. Zapytanie pozostanie bez odpowiedzi, jeżeli nie czyni zadość powyższym wymogom.

   
   
  TELEFON ALARMOWY:
   
  Telefon alarmowy do konsula dyżurnego,
  funkcjonuje wyłącznie po godzinach pracy urzędu i w dni wolne od pracy - weekendy i święta
   
  0046-(0)709-220-892
   
  Zaznaczamy, że konsul przebywa poza siedzibą urzędu i uprzejmie prosimy o kontakt wyłącznie w sytuacjach nagłych i wymagających natychmiastowej interwencji konsula (np. wypadki losowe lub zgony obywateli polskich).
  Telefon alarmowy, nie jest telefonem informacyjnym. Pod w/w numerem nie udziela się standardowych informacji, które znajdują się na stronie internetowej placówki.
   
   
  Alarmowy adres mailowy czynny poza normalnymi godzinami urzędowania:

  sztokholm.wk.dyzurny@msz.gov.pl

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: