close

 • Polsce – służyć, Europę – tworzyć, Świat – rozumieć

   

 • PRAWA DZIECKA W SZWECJI

 •  

  Przygotowując się do wyjazdu wraz z rodziną za granicę w poszukiwaniu czy w związku z podjęciem pracy należy obok wiedzy o warunkach panujących na danym rynku pracy, sytuacji socjalnej i bytowej pozyskać również wiedzę o obowiązujących w danym kraju regulacjach dotyczących opieki nad małoletnimi. Zapoznanie się z takimi informacjami pozwoli na uniknięcie bądź ograniczenie negatywnych konsekwencji czy traumatycznych przeżyć wynikających z niewiedzy o systemie prawnym regulującym opiekę nad małoletnimi.

   

  Szwedzkie realia w zakresie prawa odnoszącego się do przemocy w rodzinie są znacznie surowsze od realiów polskich, a poziom wrażliwości tutejszego społeczeństwa wobec standardów wychowania dzieci odbiega  od  wyniesionego z Polski.

   

  Wiele zachowań w relacjach między rodzicami a dziećmi, prawnie i kulturowo dopuszczalnych w Polsce, w Szwecji traktowanych jest jako naruszenie praw dziecka skutkujące surowymi konsekwencjami. Do tej kategorii zalicza się np. krzyk czy płacz karconego dziecka, nawet jeśli został wywołany bez użycia przemocy fizycznej.

   

  Przypadki niewłaściwych postaw w rodzinach zgłaszane są tak przez szkoły, jak i sąsiadów służbom socjalnym, które działając dla dobra dziecka, mogą  ingerować w życie rodzinne obywateli polskich zamieszkałych w Szwecji i będących tutaj rezydentami, co w skrajnych przypadkach skutkować może przekazaniem dziecka pod opiekę rodziny zastępczej. 

   

  Pamiętać należy również, że podstawą prawną wszelkich działań podejmowanych przez miejscowe służby socjalne są  m.in. przepisy rozporządzenia Rady (WE) nr 2201/2003 z dnia 27 listopada 2003 r. dotyczące jurysdykcji oraz uznawania i wykonywania orzeczeń w sprawach małżeńskich oraz w sprawach dotyczących odpowiedzialności rodzicielskiej, zgodnie z którymi właściwymi do podejmowania decyzji w sprawach małoletnich są organy sądowe państwa, w którym dzieci aktualnie przebywają.

   

  Podkreślenia przy tym wymaga, że sam fakt posiadania statusu cudzoziemca nie zwalnia w najmniejszym stopniu od odpowiedzialności przed miejscowym prawem na równi z obywatelami tego kraju i nie daje podstaw domagania się uprzywilejowanego traktowania.

   

  Jeżeli doszło już do interwencji szwedzkich służb socjalnych, służby te zobowiązane są do wskazania trybu komunikacji z nimi oraz dalszego postępowania, w tym możliwości odwołania się od niekorzystnych decyzji, np. dotyczących umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej, częstotliwości kontaktów z dzieckiem itp. W braku możliwości dojścia do porozumienia ze służbami socjalnymi przysługuje odwołanie do sądu. W takich przypadkach warte rozważenia jest skorzystanie z usług prawnika prawa szwedzkiego, specjalizującego się w sprawach rodzinnych.

   

   


   

  Zapraszamy do zapoznania się z broszurą informacyjną na temat praw dziecka w Szwecji.

   

  Broszura informacyjna o specyfice szwedzkiego podejścia do ochrony praw dziecka

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: